🟤NĂM MỚI

Nội dung: Binh đoàn Junie , người chơi tìm và tiêu diệt sẽ nhận được:

  • Zen hoặc các loại ngọc ( Bless , Soul , Creation , Chaos )

  • Tiêu diệt Junie nhận 100 MUC

Thời gian : Xuất hiện trong 5 phút

Địa điểm: Xuất hiện ngẫu nhiên tại LostTower, Atlans, Tarkan, Aida , Kanturu

Last updated